google-site-verification=-NAEpN6wpQ_pqQOHNz5s7a2Yc8O3-zmLaSG-U5TAb-Q google-site-verification=-NAEpN6wpQ_pqQOHNz5s7a2Yc8O3-zmLaSG-U5TAb-Q
top of page

TURİZM AMAÇLI KİRALAMA İZİN BELGESİ BAŞVURU KILAVUZU

TURİZM AMAÇLI KİRALAMA İZİN BELGESİ NEDİR?

Kiraya verenin konutunu gerçek veya tüzel kişilere en fazla yüz gün süreyle kiralamasına izin verilmesi amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı veya konutun bulunduğu ilin il Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlenen belgedir.


İzin Belgesi Kime Verilir?


• Konutun mülkiyetine sahip olan veya konutu intifa hakkı ya da üst hakkı tesis edilmek suretiyle tasarrufunda bulunduran gerçek veya tüzel kişilere (Tapu kütüğünde üst hakkı veya intifa hakkı tescilli ise belge mülkiyet hakkı sahibine değil, bu hakların sahiplerine verilir. Her iki hak da tapu kütüğünde tescilli ise belge intifa hakkı sahibine verilir.)


• Yüksek nitelikli konutlarla (rezidanslar) sınırlı olmak üzere, talepte bulunulması durumunda, rezidansı kiralama yetkisine sahip konut işletmelerine (Yönetim ve Pazarlama İşletmeleri) verilir.


YUKARIDA BELİRTİLEN GERÇEK VEYA TÜZEL KİŞİLER HARİCİNDE TURİZM AMAÇLI KİRALAMA İZİN BELGESİ DÜZENLENEMEZ. BİR KONUTUN MAL SAHİBİNDEN UZUN SÜRELİ KİRA SÖZLEŞMESİ YOLUYLA KİRALANARAK, KİRACI TARAFINDAN TURİZM AMAÇLI KİRALAMA İZİN BELGESİ BAŞVURUSUNDA BULUNULMASI MÜMKÜN DEĞİLDİR.


Başvuru Ne Zaman Yapılır?

7464 sayılı Kanunun 1 Ocak 2024 tarihinde yürürlüğe girecektir.


1) 1 Ocak 2024 tarihi itibariyle turizm amaçlı kiralama faaliyeti yapan gerçek veya tüzel kişilerin 1 Şubat 2024 tarihine kadar başvuru yapması zorunludur. Bu süre zarfında kiralama faaliyeti yürütmelerine engel bulunmamaktadır. Bu başvurular başvuru tarihinden itibaren üç ay içerisinde sonuçlandırılır.


2) 1 Ocak 2024 tarihinden sonra turizm amaçlı kiralama faaliyetine başlamak isteyen gerçek veya tüzel kişilerin ise kiralama faaliyetine başlamadan önce izin belgesi almaları zorunludur. Bu başvurular 30 gün içinde sonuçlandırılır.


BU SÜRELERDEN SONRA İZİN BELGESİ OLMADAN TURİZM AMAÇLI KİRALAMA YAPANLAR HAKKINDA HER BİR KONUT İÇİN OLMAK ÜZERE İDARİ PARA CEZASI UYGULANIR.


Başvuru Nereye Yapılır?

Turizm amaçlı kiralama izin belgesi başvuruları sadece e-Devlet üzerinden Kültür ve Turizm Bakanlığına yapılır.


Başvuru Yöntemi

Elden veya posta ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır. Bu nedenle başvuru yapacak kişilerin e-devlet kullanıcı adı ve şifresi olması zorunludur. Yabancı kimlik numarası olmayan kişilerin vekaletle başvuru yapması gerekmektedir.


• Tüzel kişiler adına başvuru temsile yetkili kişiler tarafından yapılır.


• Başvuru e-Devlet üzerinden yapılacağından, başvuruda sunulacak olan tüm belgelerin taranarak *.pdf formatında dijital suretlerinin hazırlanmış olması gerekir.


• Aynı binada(blokta) bulunan aynı kişiye ait konutlar için tek başvuru yapılır.


Başvuru Yapılacak Konut Sayısında Sınır Var Mı?

Üçten fazla bağımsız bölüm (konut) bulunan binalarda(tek bir blokta), bu binada yer alan konutların en fazla yüzde yirmi beşi için aynı kişi adına izin belgesi düzenlenebilir. Diğer bir ifadeyle, bir konut binasındaki (apartman) tüm daireler için tek bir kişi tarafından izin belgesi alınarak binanın otel olarak işletilmesi mümkün değildir.


Bu sınırlamaya uyulması kaydıyla, aynı gerçek veya tüzel kişinin başvuru yapacağı konut sayısında bir sınırlama söz konusu değildir. Ancak sayının beşi geçmesi durumunda ayrıca işyeri açma ve çalışma ruhsatı alınması zorunludur.


Başvuruda Hangi Bilgi ve Belgeler Sunulmalıdır?

Kanuna göre, konutun bulunduğu binaya, başvuru yapılan konut sayısına, konutun yüksek nitelikli konut (rezidans) olup olmamasına, başvuru sahibinin niteliklerine bağlı olarak farklı bilgi ve belgelerin sunulması gerekmektedir. Bunlar aşağıda sayılmaktadır:


MÜSTAKİL KONUTLAR (VİLLALAR)

a) Kiraya veren gerçek kişi ise;

1) Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı veya nüfus cüzdanı fotokopisi, yabancı uyruklu ise pasaport fotokopisi,

2) Kimlik belgesi veya pasaportta imza örneğinin bulunmaması durumunda imza beyannamesi,


b) Kiraya veren tüzel kişi ise;

1) Ticaret siciline kayıtlı tüzel kişiler için vergi kimlik numarası ile ticaret sicil numarası veya MERSİS numarası, ticaret siciline kayıtlı olmayan tüzel kişiler için vergi kimlik numarası,

2) Şirketi temsile yetkili kişilere ilişkin imza sirküleri veya imza beyannamesi ya da üzerinde imza örneği bulunan Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı veya pasaport örneği


c) Konut üzerindeki mülkiyet haklarını ve diğer ayni hakları gösteren güncel tapu örneği/kaydı,


ç) Konut üzerinde birlikte mülkiyet bulunması durumunda;

1) Paylı mülkiyet durumunda, pay ve paydaş çoğunluğunun sağlayacak şekilde başvuruya onay veren maliklere ilişkin yukarıda (a) ve (b) maddelerinde belirtilen belgeler ve başvuruya onay verdiklerine dair imzalı beyanları ile Bakanlık nezdinde temsil ve ilzama yetkili ve Bakanlığa karşı sorumlu olan kiraya verenin belirtildiği, tüm maliklerin yazılı beyanı,

2) Elbirliği mülkiyeti durumunda tüm maliklere ilişkin (a) ve (b) bentlerinde belirtilen belgeler ve başvuruya onay verdiklerine dair imzalı beyanları Bakanlık nezdinde temsil ve ilzama yetkili ve Bakanlığa karşı sorumlu olan kiraya verenin belirtildiği, tüm maliklerin yazılı beyanı,


d) Başvurunun vekaleten yapılması durumunda, yukarıdaki bentlerde sayılan belgelere ek olarak, kiraya veren veya temsile yetkili kişiler tarafından imzalanmış noter tarafından düzenlenmiş vekaletname örneği,


e) Tapu kaydında konut amaçlı kat irtifakı ya da kat mülkiyeti bulunmayan bağımsız bölümler için konut olarak düzenlenmiş yapı kayıt belgesi.


BİRDEN FAZLA BAĞIMSIZ BÖLÜMDEN (KONUT) OLUŞAN BİNALARDA BULUNAN KONUTLAR (1)

a) Kiraya veren gerçek kişi ise;

1) Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı veya nüfus cüzdanı fotokopisi, yabancı uyruklu ise pasaport fotokopisi,

2) Kimlik belgesi veya pasaportta imza örneğinin bulunmaması durumunda imza beyannamesi


b) Kiraya veren tüzel kişi ise;

1) Ticaret siciline kayıtlı tüzel kişiler için vergi kimlik numarası ile ticaret sicil numarası veya MERSİS numarası, ticaret siciline kayıtlı olmayan tüzel kişiler için vergi kimlik numarası,

2) Şirketi temsile yetkili kişilere ilişkin imza sirküleri veya imza beyannamesi ya da üzerinde imza örneği bulunan Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı veya pasaport örneği


c) Konut üzerindeki mülkiyet haklarını ve diğer ayni hakları gösteren güncel tapu örneği/kaydı,


ç) Konut üzerinde birlikte mülkiyet bulunması durumunda;

1) Paylı mülkiyet durumunda, pay ve paydaş çoğunluğunun sağlayacak şekilde başvuruya onay veren maliklere ilişkin yukarıda (a) ve (b) maddelerinde belirtilen belgeler ve başvuruya onay verdiklerine dair imzalı beyanları,

2) Elbirliği mülkiyeti durumunda tüm maliklere ilişkin (a) ve (b) bentlerinde belirtilen belgeler ve başvuruya onay verdiklerine dair imzalı beyanları,


BİRDEN FAZLA BAĞIMSIZ BÖLÜMDEN (KONUT) OLUŞAN BİNALARDA BULUNAN KONUTLAR (2)

d) 1) Söz konusu konutta turizm amaçlı kiralama faaliyeti yürütülmesinin uygun görüldüğüne ilişkin bağımsız bölümün bulunduğu binada yer alan konut nitelikli tüm bağımsız bölümlerin kat malikleri tarafından oy birliği ile alınan kararın noter onaylı örneği,

2) Aynı binada aynı kiraya veren adına izin belgesi talep edilen konut sayısının beşi geçmesi durumunda işyeri açma ve çalışma ruhsatı; başvuruya konu binanın, birden fazla bağımsız bölüm içeren binalardan oluşan konut sitelerinde yer alması durumunda ilave olarak tüm kat malikleri tarafından oy birliği ile alınan kararın noter onaylı örneği,


e) Başvurunun vekaleten yapılması durumunda, yukarıdaki bentlerde sayılan belgelere ek olarak, kiraya veren veya temsile yetkili kişiler tarafından imzalanmış noter tarafından düzenlenmiş vekaletname örneği,


YÜKSEK NİTELİKLİ KONUTLAR (REZİDANSLAR) (Başvurunun mülkiyet hakkı veya intifa hakkı sahibi tarafından yapılması durumunda) -1-

a) Kiraya veren gerçek kişi ise;

1) Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı veya nüfus cüzdanı fotokopisi, yabancı uyruklu ise pasaport fotokopisi,

2) Kimlik belgesi veya pasaportta imza örneğinin bulunmaması durumunda imza beyannamesi,


b) Kiraya veren tüzel kişi ise;

1) Vergi kimlik numarası ile ticaret sicil numarası veya MERSİS numarası,

2) Şirketi temsile yetkili kişilere ilişkin imza sirküleri veya imza beyannamesi ya da üzerinde imza örneği bulunan Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı veya pasaport örneği


c) Konut üzerindeki mülkiyet haklarını ve diğer ayni hakları gösteren güncel tapu örneği/kaydı,


ç) Konut üzerinde birlikte mülkiyet bulunması durumunda;

1) Paylı mülkiyet durumunda, pay ve paydaş çoğunluğunun sağlayacak şekilde başvuruya onay veren maliklere ilişkin yukarıda (a) ve (b) maddelerinde belirtilen belgeler ve başvuruya onay verdiklerine dair imzalı beyanları,

2) Elbirliği mülkiyeti durumunda tüm maliklere ilişkin (a) ve (b) bentlerinde belirtilen belgeler ve başvuruya onay verdiklerine dair imzalı beyanları,


YÜKSEK NİTELİKLİ KONUTLAR (REZİDANSLAR) (Başvurunun mülkiyet hakkı veya intifa hakkı sahibi tarafından yapılması durumunda) -2-


d) Başvurunun vekaleten yapılması durumunda, yukarıdaki bentlerde sayılan belgelere ek olarak, kiraya veren veya temsile yetkili kişiler tarafından imzalanmış noter tarafından düzenlenmiş vekaletname örneği,


e) 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında düzenlenmiş tapu kütüğüne şerh edilen yönetim planı,


f) Konutun 1.1.2024 tarihinden önce kısa süreli kiralandığına ilişkin belge


g) Konutun yüksek nitelikli konut (rezidans) yapılabilecek parselde bulunduğuna ilişkin belge (Yönetim planı 1.1.2024’ten sonra düzenlenen yüksek nitelikli konutlar için)


YÜKSEK NİTELİKLİ KONUTLAR (REZİDANSLAR) (Başvurunun yönetim işletmesi tarafından yapılması durumunda)

a) Şirkete ait;

1) Vergi kimlik numarası ile ticaret sicil numarası veya MERSİS numarası,

2) Şirketi temsile yetkili kişilere ilişkin imza sirküleri veya imza beyannamesi ya da üzerinde imza örneği bulunan Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı veya pasaport örneği


b) Konut üzerindeki mülkiyet haklarını ve diğer ayni hakları gösteren güncel tapu örneği/kaydı,


c) Konut üzerinde birlikte mülkiyet bulunması durumunda;

1) Paylı mülkiyet durumunda, pay ve paydaş çoğunluğunun sağlayacak şekilde başvuruya onay veren maliklere ilişkin yukarıda (a) ve (b) maddelerinde belirtilen belgeler ve başvuruya onay verdiklerine dair imzalı beyanları,

2) Elbirliği mülkiyeti durumunda tüm maliklere ilişkin (a) ve (b) bentlerinde belirtilen belgeler ve başvuruya onay verdiklerine dair imzalı beyanları,


ç) Başvurunun vekaleten yapılması durumunda, yukarıdaki bentlerde sayılan belgelere ek olarak, kiraya veren veya temsile yetkili kişiler tarafından imzalanmış noter tarafından düzenlenmiş vekaletname örneği,


d) 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında düzenlenmiş tapu kütüğüne şerh edilen yönetim planı,


e) Konutun 1.1.2024 tarihinden önce kısa süreli kiralandığına ilişkin belge


f) Konutun yüksek nitelikli konut (rezidans) yapılabilecek parselde bulunduğuna ilişkin belge (Yönetim planı 1.1.2024’ten sonra düzenlenen yüksek nitelikli konutlar için)


g) Başvuru yapan şirketin yüksek nitelikli konutun bulunduğu binadaki yetkili yönetim işletmesi olduğunu gösterir belge


h) Varsa konut intifa hakkı/üst hakkı sahibinin, yoksa konut malikinin iznini gösterir belge


YÜKSEK NİTELİKLİ KONUTLAR (REZİDANSLAR) (Başvurunun pazarlama işletmesi tarafından yapılması durumunda)

a) Şirkete ait;

1) Vergi kimlik numarası ile ticaret sicil numarası veya MERSİS numarası,

2) Şirketi temsile yetkili kişilere ilişkin imza sirküleri veya imza beyannamesi ya da üzerinde imza örneği bulunan Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı veya pasaport örneği


b) Konut üzerindeki mülkiyet haklarını ve diğer ayni hakları gösteren güncel tapu örneği/kaydı,


c) Konut üzerinde birlikte mülkiyet bulunması durumunda;

1) Paylı mülkiyet durumunda, pay ve paydaş çoğunluğunun sağlayacak şekilde başvuruya onay veren maliklere ilişkin yukarıda (a) ve (b) maddelerinde belirtilen belgeler ve başvuruya onay verdiklerine dair imzalı beyanları,

2) Elbirliği mülkiyeti durumunda tüm maliklere ilişkin (a) ve (b) bentlerinde belirtilen belgeler ve başvuruya onay verdiklerine dair imzalı beyanları,


ç) Başvurunun vekaleten yapılması durumunda, yukarıdaki bentlerde sayılan belgelere ek olarak, kiraya veren veya temsile yetkili kişiler tarafından imzalanmış noter tarafından düzenlenmiş vekaletname örneği,


d) 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında düzenlenmiş tapu kütüğüne şerh edilen yönetim planı,


e) Konutun 1.1.2024 tarihinden önce kısa süreli kiralandığına ilişkin belge


f) Konutun yüksek nitelikli konut (rezidans) yapılabilecek parselde bulunduğuna ilişkin belge (Yönetim planı 1.1.2024’ten sonra düzenlenen yüksek nitelikli konutlar için)


g) Başvuru yapan şirketin yüksek nitelikli konutta pazarlama işletmesi olduğunu ve yönetim şirketinin muvafakatini gösterir belge


h) Varsa konut intifa hakkı/üst hakkı sahibinin, yoksa konut malikinin iznini gösterir belge


ı) Şirkete ait seyahat acentası işletme belgesi


KONUTLARIN SAHİP OLMASI GEREKEN ASGARİ NİTELİKLER(1)

İzin belgesi için başvurulan konutların aşağıdaki nitelikleri sağlaması zorunludur:

a) En az bir yatak, tuvalet-banyo, yaşam alanı ile mutfak düzenlemesi,


b) Konutta soğuk ve sıcak su, yatak odalarında nitelikli yatak, kişi başı bir yastık, yastık kılıfı, çarşaf, iklim koşullarına göre pike veya yorgan, banyoda kişi başı yüz ve banyo havlusu,


c) Kimyevi yangın söndürücüler ile banyo-tuvalet hariç sabit ayrımı olan tüm bölümlerde yangına karşı duman detektörü, kapı arkalarında kaçış merdiveninin yerini gösteren kroki,


ç) Konutta kullanılan tefriş, dekorasyon, donanım ve cihazların standartlara uygun, temiz ve bakımlı ve çalışır durumda olması,


d) Konutun kapasitesi; her yatak odası iki kişilik olacak şekilde hesaplanır, yatak odası sayıları haricinde en fazla iki kişilik kapasite ilave edilir. Bu şartları sağlayan oda sayısı daha fazla olsa dahi, aynı konutta konaklayabilecek kişi sayısı, üç yaşından küçük çocuklar hariç en fazla on iki kişidir. Belirlenen konut kapasitesi üzerinde kullanıcı alınamaz.


KONUTLARIN SAHİP OLMASI GEREKEN ASGARİ NİTELİKLER(2)

İzin belgesi düzenlendikten sonra yukarıda belirtilenlere ek olarak aşağıdaki niteliklerin de sağlanması zorunludur:

a) Konutun tanıtım ve pazarlamasının yapıldığı her türlü ortamda konutun izin belgesinin örneği okunaklı bir şekilde yayınlanır. Bu tanıtımlarda aşağıdaki bilgilerin yer alması zorunludur:


1) Konutun konumu, kişi kapasitesi, kaçıncı katta yer aldığı, balkon/teras bulunup bulunmadığı, yatak odası, salon/yaşam alanı ve banyo-tuvalet sayısı, odalarda yer alan yatakların iki kişilik, tek kişilik bilgileri, tefriş malzemeleri, pişirme, yemek hazırlama, soğuk saklama, sıcak/soğuk içecek hazırlama, servis malzemeleri, çamaşır, bulaşık makinası, televizyon, saç kurutma makinesi gibi donanımlar ile ısıtma-soğutma sistemleri, şahsi veya ortak kullanımda olan spor üniteleri, spa, yüzme havuzu, otopark imkanı bulunup bulunmadığı, konuta erişimde ve konut dahilinde yer alan erişilebilirlik düzenlemeleri, evcil hayvan kabul edilip edilmediği, kablolu/kablosuz internet imkanının bulunup bulunmadığı gibi bilgiler ve sunulan diğer hizmetlere ilişkin bilgilendirme.


2) Site veya apartman yönetimi tarafından alınan kurallara ilişkin bilgilendirme.


3) Konutu teslim alma ve kullanım süresi sonunda boşaltılma saatleri ile temizlik hizmeti verilip verilmediğine ilişkin bilgilendirme.


YÜKSEK NİTELİKLİ KONUTLARIN SAHİP OLMASI GEREKEN ASGARİ NİTELİKLER

Yüksek nitelikli konut (rezidans), 3/7/2017 tarihli ve 30113 Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde tanımlanan ve aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinde belirtilen yerlerde yapılabilen, en az konut şartlarını sağlayan; resepsiyon, güvenlik ve günlük temizlik servisi mekânlarının bulunduğu, sağlık hizmetleri, kuru temizleme, çamaşırhane, taşıma, yemek ve alışveriş servisi hizmetleri ile spor salonu ve yüzme havuzu gibi hizmetlerinin verilebildiği birden fazla bağımsız bölümü ihtiva eden konut binalarıdır.


• Yüksek nitelikli konut binalarında yer alan bağımsız bölümlerin yukarıda belirtilen konut nitelikleri ayrıca sağlaması zorunludur.


• 1/1/2024 tarihinden önce; 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 28 inci maddesi uyarınca kat mülkiyeti kütüğünün (Beyanlar) hanesinde gösterilen yönetim planına göre halihazırda turizm amaçlı kısa süreli kiralamaya konu edilen, resepsiyon, güvenlik ve günlük temizlik servisi mekânları ile kuru temizleme, çamaşırhane, yemek ve alışveriş servisi hizmetleri, aletli spor salonu ve yüzme havuzu hizmetlerinin tamamının verildiği konutlara, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 19 uncu maddesinde belirtilen yerlerde yapılma şartı aranmaksızın, bu yönetmeliğin yüksek nitelikli konutlara ilişkin hükümleri uygulanır. Ancak 1/1/2024 sonrasında yönetim planı onaylanan yüksek nitelikli konutlar bu istisnadan yararlanamaz.


İZİN BELGESİ SAHİBİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

a) Kiralanan konutu yukarıda belirtilen niteliklerini sağlar şekilde kullanıcıya teslim etmek.


b) Asgari olarak, her kullanıcı değişiminde konutun temizlik ve bakımını düzenli olarak yapmak/yaptırmak, haşere ile düzenli olarak mücadele etmek ve buna ilişkin kayıtları muhafaza etmek.


c) Site veya bina yönetimi tarafından alınan kuralları yazılı olarak veya çevrimiçi ortamda kullanıcılara bildirmek.


ç) 26/6/1973 tarihli ve 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu ile 24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülükleri yerine getirmek.


d) Bakanlıkça hazırlanacak plaketi konutun girişine asmak.


(2) İzin belgeli konutun odaları ayrı ayrı sözleşmeye konu edilerek farklı kişilere kiraya verilemez.


5 görüntüleme0 yorum

Comments


bottom of page